דף היומי של שמעון וולף - מקורות ודפי עזר
בס"ד
דף היומי של שמעון וולף
להצטרף לרשימה

מקורות ודפי עזר
סדר
מסכת
יום שלישי 07/08/2012 דף ו מעלת התפילה בבית הכנסת
תרשים לאחורי בית הכנסת
יום חמישי 09/08/2012 דף ח מעלת התפילה בבית הכנסת
יום ראשון 12/08/2012 דף יא שיטת רב פפא בש"ס
יום חמישי 16/08/2012 דף טו נטילת ידים לתפילה
יום שלישי 28/08/2012 דף כז דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד
יום ששי 31/08/2012 דף ל תפילת הדרך
שכח יעלה ויבא בליל שני של ר"ח
יום שבת 01/09/2012 דף לא בנות ישראל החמירו על עצמן
דעת רבינו יונה על הוספות בתפילה בלחש
זכר לחורבן
יום ראשון 02/09/2012 דף לב כהן שהרג האם עולה לדוכן
יום שני 03/09/2012 דף לג ברכה שאינה צריכה (רמב"ם)
טעמי המצות (רמב"ם ורמב"ן)
יום שלישי 04/09/2012 דף לד תפילה על פני השדה
כוונה בתפילה
יום רביעי 05/09/2012 דף לה מה היא ברכה?
יום ששי 07/09/2012 דף לז חביצה
יום רביעי 12/09/2012 דף מב מתי היא סוף הסעודה?
יום שבת 15/09/2012 דף מה זימון נשים
יום ראשון 23/09/2012 דף נג מים אחרונים
יום ששי 28/09/2012 דף נח תמונות מכלול הכוכבים
סדר
מסכת
יום שני 08/10/2012 דף ה תמונות לפרק א'
יום חמישי 11/10/2012 דף ח תרשים לזרק כוורת
יום שלישי 16/10/2012 דף יג מנין י"ח הלכות (טבלא)
יום רביעי 17/10/2012 דף יד תרשים לאכילת טומאה
יום חמישי 18/10/2012 דף טו תרשים וחישוב מדות החלה
יום ששי 26/10/2012 דף כג חובת נר חנוכה (אשה, אורח ברכת הראייה) ואיסור של לא תסור
יום ראשון 28/10/2012 דף כה מה היא עונש כרת?
מהות, סבה וברכה לנרות שבת
יום שני 29/10/2012 דף כו טבלת סיכום לטומאת ג' על ג'
יום שלישי 30/10/2012 דף כז כסות לילה - לילה או בגד לילה?
יום חמישי 01/11/2012 דף כט טבלאות סיכום לפתילת הבגד
יום שני 05/11/2012 דף לג דמותו ואישיותו של רשב"י
יום שלישי 06/11/2012 דף לד שקיעה לר"ת וסיעתו והחולקין עליו
יום רביעי 07/11/2012 דף לה תקיעות דע"ש וקבלת שבת ע"י הדלקת נרות שבת
יום חמישי 08/11/2012 דף לו הקדמה לפרק הכירה
יום ששי 09/11/2012 דף לז תרשים סיכום לשיטות פרק הכירה
יום שלישי 20/11/2012 דף מח בישול תפוחים בשבת
יום רביעי 21/11/2012 דף מט יהרג ואל יעבור לגבי מצוות עשה
יום ראשון 09/12/2012 דף סז דרכי אמורי ורפואה אלטרנטיבי
יום ששי 14/12/2012 דף עב גדר מתעסק בשבת
יום שני 17/12/2012 דף עה מקורות לעיון בפסיק רישיה
יום שני 24/12/2012 דף פב תרשים לטומאת עבודה זרה
יום ששי 28/12/2012 דף פו תרשים לפולטת שכבת זרע
מקורות לעיון בפולטת שכבת זרע
יום חמישי 03/01/2013 דף צב תרשים למשא בכתף ולמרפיקו
יום ששי 04/01/2013 דף צג מסייע אין בו ממש (וגם גוזז צפרניו)
שנים שעשאוה
יום שלישי 08/01/2013 דף צז תמונות הסבר להשובט ומדקדק
יום רביעי 09/01/2013 דף צח קרשים, עגלות ויריעות המשכן (תמונות 3D)
יום שני 14/01/2013 דף קג מקורות לעיון בדבר שאינו מתכוין ופסיק רישיה
טבלת סיכום לשיטות בכותב שתי אותיות
יום שלישי 15/01/2013 דף קד גמרא שהוסר ע"י הצנזורה
צורת האות חי"ת
יום רביעי 16/01/2013 דף קה תמונות הסבר לשני בתי נירין
יום חמישי 17/01/2013 דף קו שיטת הרמב"ם במקלקל ובמלאכה שאינה צריכה לגופה
יום ששי 18/01/2013 דף קז פסיק רישיה במלאכת היתר (CCTV)
יום שני 21/01/2013 דף קי סירוס באשה
יום שלישי 22/01/2013 דף קיא גדר מלאכות קושר ומתיר
יום חמישי 24/01/2013 דף קיג תמונות הסבר לכובד ועמודים בנול (כלי קיואי)
יום ששי 25/01/2013 דף קיד תקיעת שופר בנעילה ביו"כ
יום ראשון 27/01/2013 דף קטז גמרא שהושמט ע"י הצנזורה וכו'
יום שני 28/01/2013 דף קיז מקורות ללחם משנה
יום שלישי 29/01/2013 דף קיח חיוב כסוי ראש בגברים
יום שלישי 05/02/2013 דף קכה תמונות הסבר לתנור ונגר
יום רביעי 06/02/2013 דף קכו טבלת סיכום לפקק החלון ונגר הנגרר
יום ראשון 17/02/2013 דף קלז מי הוא הידיד אשר קיש מבטן
יום רביעי 20/02/2013 דף קמ תרופות אנטיביוטיקה בשבת
יום ששי 22/02/2013 דף קמב בסיס לדבר האסור והמותר
יום חמישי 28/02/2013 דף קמח מצוות תוכחה
יום ששי 08/03/2013 דף קנו מקורות על השגחת ה'
מסכת
יום שלישי 12/03/2013 דף ד תרשים לד' אמות המזבח
יום ששי 22/03/2013 דף יד תרשים לים של שלמה
יום שני 25/03/2013 דף יז מים אחרונים
יום שלישי 26/03/2013 דף יח תרשים ומקורות לאחורי בית הכנסת
ר' שלמה זלמן אוירבך על הליכה אחורי אשה
יום ששי 05/04/2013 דף כח איסורים באכילת שרצים
יום שני 08/04/2013 דף לא תרשימי ביאור למעשר ראשון שהקדימו בשבלים
יום רביעי 17/04/2013 דף מ שהחיינו על ברית מילה ופדיון הבן
יום חמישי 18/04/2013 דף מא ט' באב בזמן בית שני ובזמנינו
יום שני 22/04/2013 דף מה האם מותר לרופאים וחובשים (הצלה) לחזור הביתה?
יום ששי 26/04/2013 דף מט תרשים לשיטת הראשונים בג' חצירות
יום שני 29/04/2013 דף נב תרשים לשיטת הראשונים במי שהחזיק בדרך והחזירו
יום ששי 03/05/2013 דף נו תקופות ומזלות - תמונות ותרשים
יום ראשון 05/05/2013 דף נח תרשימי הסבר לשיטות במדידת תחום שבת
יום חמישי 09/05/2013 דף סב מורה הלכה בפני רבו
יום שני 13/05/2013 דף סו תרשימי סיכום לבטול רשות מחצר לחצר
יום ששי 17/05/2013 דף ע טבלת סיכום למחלוקת אביי ורבא בביטול רשות לכל או"א
יום חמישי 23/05/2013 דף עו תרשים וחישובים לחלון עגול
יום רביעי 29/05/2013 דף פב אסמכתא לא קניא (גורלות ומפעל הפיס)
יום חמישי 30/05/2013 דף פג מדות וחישוב שתי סעודות וחלה בגמרא
יום ששי 07/06/2013 דף צא תרשימי סיכום לרשויות דרבנן (דפים צ-צב)
יום שבת 08/06/2013 דף צב צירוף למנין ממקומות שונים
יום שלישי 11/06/2013 דף צה תמונות הסבר ומקורות להנחת תפילין כראוי
יום חמישי 13/06/2013 דף צז קשירת תפילין
מסכת
יום שלישי 25/06/2013 דף ה פסוקים לבל יראה ובל ימצא
יום שלישי 23/07/2013 דף לג סוגית מתעסק
יום חמישי 25/07/2013 דף לה תרשימי עזר למעשר ראשון שהקדימו
יום ששי 26/07/2013 דף לו מצה עשירה - מי פירות אין מחמיצין
יום שני 29/07/2013 דף לט האם חזרת "חריין" מרור?
יום שלישי 30/07/2013 דף מ עיון במצה שמורה
יום רביעי 31/07/2013 דף מא טבלת סיכום שיטות ומקורות ללאו שבכללות
יום שני 05/08/2013 דף מו כמה חייב אדם לנסוע כדי להתפלל במנין וליטול ידים?
יום שלישי 06/08/2013 דף מז עירוב תבשילין
מה ההבדל בין היתר של מתוך להיתר של הואיל?
יום רביעי 07/08/2013 דף מח תרשימי עזר וחישובים לשיעור חלה
יום ששי 09/08/2013 דף נ מלאכה בערב פסח
יום חמישי 15/08/2013 דף נו שיטות בכורכין את השמע
יום ששי 16/08/2013 דף נז ישמעאל בן פיאכי ביוסיפון
יום שבת 17/08/2013 דף נח טבלת הסבר לזמני התמיד והקדמה לסדר קדשים
יום רביעי 21/08/2013 דף סב טבלאות הסבר לסוגית פסח לשם שלמים
יום ששי 13/09/2013 דף פה הצטרפות למנין ממקומות שונים
יום שני 16/09/2013 דף פח עיונים במצות פרו ורבו
יום ראשון 22/09/2013 דף צד הבנת שקיעה, בין השמשות וצאת הכוכבים ע"פ רבינו תם
יום ראשון 29/09/2013 דף קא שינוי מקום בקידוש ובברכות הנהנין
יום שלישי 01/10/2013 דף קג טבלת סיכום ומקורות להפסק סעודה
טבלת סיכום לשיטות ביו"ט אחר השבת
יום ששי 04/10/2013 דף קו טבלאות סיכום ועיונים בענין קידוש
יום שני 07/10/2013 דף קט תרשים וחישוב נפח של רביעית
יום שלישי 08/10/2013 דף קי מה קרה לזוגות?
יום חמישי 17/10/2013 דף קיט טבלאות סיכום ומקורות באין מפטירין אחר הפסח אפיקומן
יום ששי 18/10/2013 דף קכ החיוב לאכול מצה לשבעה ימים
מסכת
יום שבת 02/11/2013 דף טו כמה ארונות היו?
יום ראשון 03/11/2013 דף טז גדר של מלך שלא משבט יהודה
יום שני 04/11/2013 דף יז פסוקים לדפים יז-יח
יום שלישי 05/11/2013 דף יח תרשים למיקום של השלחנות
מסכת
יום ראשון 10/11/2013 דף ב הקדמה ופסוקים למסכת יומא
יום רביעי 13/11/2013 דף ה שבעת ימי המילואים - פרשת תצוה מול פרשת צו
יום שני 18/11/2013 דף י מפות עזר
מזוזה ודירת עראי
יום ששי 22/11/2013 דף יד סדר העבודה ע"פ מסכת תמיד ומדות (מחלוקת רבנן ואבא שאול)
יום שבת 23/11/2013 דף טו תרשים לשיטות באין יסוד למזבח בדרום ובמזרח
יום ראשון 24/11/2013 דף טז תרשימים למדות העזרה ומיקום המזבח
יום שני 25/11/2013 דף יז תרשימים ליישב לשכות בית המוקד ע"פ מסכתות תמיד ומדות
יום חמישי 05/12/2013 דף כז פסוקים עם הערות - האם נצרך כהן לעבודה
יום שבת 14/12/2013 דף לו תרשימים למיקום המזבח ולצד צפון של המזבח
יום שני 16/12/2013 דף לח מי תרם את שערי הזהב בעזרה
יום שלישי 17/12/2013 דף לט עיונים במצות אכילת קדשים
יום רביעי 18/12/2013 דף מ סדר עבודת יום הכיפורים ע"פ הפסוקים
יום שני 23/12/2013 דף מה הצבע של זהב וטבלת סיכום לשיטות במערכות
יום שלישי 24/12/2013 דף מו תפילת מעריב מוקדם בערב שבת
יום ששי 10/01/2014 דף סג טבלת סיכום לדעות בשחוטי חוץ
יום שלישי 14/01/2014 דף סז ההבדל בין חוקים למשפטים
כמה לשונות של שני היו ביום הכיפורים
יום רביעי 15/01/2014 דף סח ביאורי פסוקים לפר ושעיר של יום הכיפורים
יום ששי 17/01/2014 דף ע טבלת סיכום לדיעות בסדר עבודת יום הכיפורים
יום שלישי 21/01/2014 דף עד עיונים בחצי שיעור
יום חמישי 23/01/2014 דף עו חמשת הענויים: מן התורה או מדרבנן
יום שלישי 28/01/2014 דף פא מצות אכילה בערב יום הכיפורים
חיוב תרומות ומעשרות לתבלינים
יום רביעי 29/01/2014 דף פב עיונים ביהרג ואל יעבור
מסכת
יום שלישי 11/02/2014 דף ח סוכה עגולה (תרשים וחשבונות ר' יוחנן ורבנן דקיסרי)
יום ששי 14/02/2014 דף יא הידור מצוה ואגד לולב
נשים בטלית ובתפילין
יום שלישי 18/02/2014 דף טו טבלאות סיכום לגזירת תקרה ופרוץ כעומד
אפשר לצמצם
יום ששי 28/02/2014 דף כה עוסק במצוה פטור מן המצוה
יום רביעי 12/03/2014 דף לז נענועי הלולב
יום ששי 14/03/2014 דף לט סחורה בפירות שביעית
יום חמישי 20/03/2014 דף מה האם יש איסור שיתוף לבן נח
אישיותו של רשב"י
יום ששי 21/03/2014 דף מו מצות וברכת לישב בסוכה
מצוות דרבנן ואיסור לא תסור
גורמים לברכת שהחיינו (מילה ופדיון הבן)
ברכת הרואה על נרות חנוכה
סדר
מסכת
יום שלישי 26/05/2015 דף ב לשונות המיוחדים למסכתות נדרים ונזיר
יום חמישי 30/07/2015 דף סז פסוקים
יום ששי 31/07/2015 דף סח טבלת סיכום לסוגיא
יום שני 03/08/2015 דף עא טבלת סיכום לסוגיא
מסכת
יום שני 24/08/2015 דף ב לשונות המיוחדים למסכתות נדרים ונזיר
פסוקים למסכת נזיר
יום ששי 04/09/2015 דף יג טבלא לדפים יג-טו
יום ששי 25/09/2015 דף לד טבלא לדפים לד-לה
יום ששי 02/10/2015 דף מא טבלא לדף מא ולדף נח
יום שני 19/10/2015 דף נח טבלא לדף מא ולדף נח
מסכת
יום רביעי 28/10/2015 דף ב פסוקים למסכת סוטה
יום ששי 30/10/2015 דף ד טבלא של הסוגיא
מסכת
יום ראשון 13/03/2016 דף ב הקדמה למסכת קידושין - האם קידושין היא מצוה?
יום רביעי 23/03/2016 דף יב תרשים להיחס בין איסר לפרוטה
יום ששי 25/03/2016 דף יד פסוקים של עבד עברי
יום שלישי 10/05/2016 דף ס פסוקים
יום שבת 14/05/2016 דף סד מקורות לסוגיא (פתחי תשובה לגבי הטבח)
סדר
מסכת
יום חמישי 02/06/2016 דף ב פסוקים
יום שבת 13/08/2016 דף עד טבלא לסוגיא
יום שני 22/08/2016 דף פג פסוקים לפרק ח
יום ראשון 11/09/2016 דף קג פסוקים לדפים קג-קיא
יום רביעי 21/09/2016 דף קיג דינא דמלכותא דינא
יום חמישי 22/09/2016 דף קיד יאוש ספרים בזמן השואה
מסכת
יום שבת 01/10/2016 דף ה מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא
גדר מצות לא תחמוד
יום שלישי 15/11/2016 דף נ מצגת לביאור סוגית תגרי לוד (ללחוץ ימין ושמור)
יום חמישי 24/11/2016 דף נט מלבין פני חבירו ברבים
יום חמישי 29/12/2016 דף צד פסוקים לפרק ח
יום שבת 07/01/2017 דף קג פסוקים לפרק ט
מסכת
יום חמישי 09/02/2017 דף יח מחלוקת רש"י ורבינו תם
יום שבת 18/02/2017 דף כז תרשים וטבלאות לט"ז אמות של עולא
יום ראשון 26/02/2017 דף לה בעלי דינים הרי הם רשעים
יום ששי 17/03/2017 דף נד מקורות לסוגית עני מהפך בחררה
יום חמישי 23/03/2017 דף ס מקורות לסוגית זכר לחורבן
יום חמישי 30/03/2017 דף סז תמונות בית הבד
יום חמישי 06/04/2017 דף עד מקורות לסוגית לועג לרש
יום שבת 08/04/2017 דף עו מקורות לסוגית קנין מסירה
יום חמישי 13/04/2017 דף פא האם מותר לגר לומר לאבותינו?
יום רביעי 19/04/2017 דף פז מקורות לסוגית אבידה מדעת
יום שבת 22/04/2017 דף צ טבלאות וביאורים למדות לח ויבש
יום חמישי 27/04/2017 דף צה המוכר מרתף יין
יום רביעי 03/05/2017 דף קא ציורים וביאורים לסוגית כוכין דפים קא-קב
יום חמישי 04/05/2017 דף קב ציורים וביאורים לסוגית כוכין דפים קא-קב
יום שלישי 09/05/2017 דף קז פסוקים לפרק יש נוחלין
יום חמישי 08/06/2017 דף קלז מתנה על מנת להחזיר
יום חמישי 22/06/2017 דף קנא מתנת שכיב מרע
מסכת
יום חמישי 20/07/2017 דף ד פסוקים
יום שבת 29/07/2017 דף יג ציורים וביאורים לחישוב התקופה
יום שבת 05/08/2017 דף כ מה התורה חושבת על הנהגת העם ע"י מלך
יום ראשון 06/08/2017 דף כא סוגיות יחוד, פילגש וספר תורה
יום רביעי 09/08/2017 דף כד הימורים: אסמכתא לא קניא
יום חמישי 10/08/2017 דף כה גדר איסור לא תחמוד ע"פ הראשונים
יום ששי 11/08/2017 דף כו קדושת הארץ ושמיטה בזמן הזה
יום שבת 12/08/2017 דף כז אילן-יוחסין למשנה
יום ראשון 13/08/2017 דף כח אילן-יוחסין לדף כח
יום ראשון 20/08/2017 דף לה סוגיות כהן שהרג ושמיטה
יום ששי 25/08/2017 דף מ פסוקים לפרק ה
יום ראשון 27/08/2017 דף מב קידוש לבנה
יום שני 28/08/2017 דף מג עריבות: מחלוקת רש"י ור"ת
יום רביעי 30/08/2017 דף מה עיקרים לדרשות התורה
יום ששי 08/09/2017 דף נד תרשים לדף נד: ערוה
יום ראשון 10/09/2017 דף נו שבע מצוות בני נח
יום ראשון 17/09/2017 דף סג איסור שיתוף לבן נח
יום שלישי 19/09/2017 דף סה אוב, ידעוני ומולך - האם יש בהם ממש?
יום רביעי 27/09/2017 דף עג סוגיות רודף ומצות לא תעמוד על דם ריעך
יום חמישי 28/09/2017 דף עד יהרג ואל יעבור
יום ששי 29/09/2017 דף עה תרשים לדפים עה-עו
יום שבת 30/09/2017 דף עו השבת אבידת כותי
יום ראשון 01/10/2017 דף עז כח אדם - ראשון נגד שני
יום ששי 06/10/2017 דף פב הכנסת נשק לבית כנסת
יום ראשון 08/10/2017 דף פד טיפול רפואי להורים
יום ראשון 15/10/2017 דף צא תולעת "אניסקיס" הנמצא בתוך דגים
יום חמישי 19/10/2017 דף צה וילך חרנה - מחלוקת רש"י ורמב"ן
יום ראשון 22/10/2017 דף צח סוגיות צדקה, גמילות חסד ומשיח
יום ראשון 29/10/2017 דף קה עולם הבא לנכרי ומתוך שלא לשמה בא לשמה
יום ששי 03/11/2017 דף קי מחלוקת ראשונים על פי' לא יהיה כקרח ועדתו
מסכת
יום שלישי 23/01/2018 דף ח דעת רבינו יונה על הוספות בתפילה בלחש
יום רביעי 24/01/2018 דף ט תרשים והסברים לציר הזמן
יום ששי 26/01/2018 דף יא סלע צורי ושכמייה של רופא (חוקות עכו"ם)
יום ראשון 28/01/2018 דף יג האם מותר לעזוב את ארץ ישראל?
יום שלישי 30/01/2018 דף טו שמיטה: חובת גברא או קרקע?
יום חמישי 01/02/2018 דף יז גדרים של קירוב ערוה
יום ראשון 04/02/2018 דף כ שטחים תמורת שלום
סוגיות לא תחנם ונשמרת מכל דבר רע
יום חמישי 08/02/2018 דף כד יתרו: לפני או אחרי מתן תורה?
יום רביעי 14/02/2018 דף ל האם יין מפוסטר נגדר כיין מבושל
יום ראשון 18/02/2018 דף לד יום השמיני, יום תענית ותענית שעות
יום חמישי 22/02/2018 דף לח בישול עכו"ם (קפה, מפעל, בייגל, עוזרת)
יום חמישי 08/03/2018 דף נב טבלא ומקורות
יום ראשון 11/03/2018 דף נה ציור ומקורות
יום ראשון 18/03/2018 דף סב סחורה בפירות שביעית
יום רביעי 21/03/2018 דף סה לועג לרש
יום שבת 31/03/2018 דף עה טבלאות ותרשים סיכום לסוגית ניגוב
סדר
מסכת
יום ראשון 15/04/2018 דף ב הקדמה לקדשים וזבחים
יום ששי 27/04/2018 דף יד תרשים להולכה לדעת ר' שמעון
יום שלישי 01/05/2018 דף יח ציצית: כסות לילה וה' כנפות
יום רביעי 02/05/2018 דף יט האם משה היה כהן?
יום חמישי 03/05/2018 דף כ צפון המזבח
יום ששי 04/05/2018 דף כא תרשים לסוגית מי כיור
יום שלישי 15/05/2018 דף לב תרשים לביאה במקצת
יום רביעי 16/05/2018 דף לג ר' יוחנן וריש לקיש
יום שלישי 22/05/2018 דף לט תרשים ופסוקים לועשה לפר
יום רביעי 23/05/2018 דף מ תרשים וביאורים לקל וחומר
תרשים ופסוקים לועשה לפר
יום חמישי 24/05/2018 דף מא תרשים וביאורים לקל וחומר
יום ראשון 27/05/2018 דף מד פסוקים
יום חמישי 31/05/2018 דף מח פסוקים
יום שבת 02/06/2018 דף נ תרשים ללימודים
יום שלישי 05/06/2018 דף נג תרשים וציורים ליסוד דרומי
יום רביעי 06/06/2018 דף נד תרשים וציורים למזבח החיצון
יום חמישי 07/06/2018 דף נה תרשים וציורים ללפני פתח אוהל מועד
יום ששי 08/06/2018 דף נו שקיעת החמה ע"פ שיטת רבינו תם
יום שבת 09/06/2018 דף נז תרשים לסיכום פרק איזהו מקומן
יום ראשון 10/06/2018 דף נח ציורים למקום המזבח
יום שני 11/06/2018 דף נט ציורים למקום המזבח ביחס לכיור
סיכום לשיטות מיקום המזבח
יום שלישי 12/06/2018 דף ס קדושת הארץ והמקדש
יום חמישי 14/06/2018 דף סב ציורים וביאורים למזבח הנחושת והכבשים
יום שבת 16/06/2018 דף סד ציורים וביאורים לבית הדשן והכבשים הקטנים
יום שלישי 19/06/2018 דף סז ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים
יום רביעי 20/06/2018 דף סח ציורים וביאורים למקרים של מסכת קינים
יום חמישי 21/06/2018 דף סט סיכום סוגית נבילת העוף
יום ששי 22/06/2018 דף ע סיכום סוגית נבילת העוף
יום ראשון 01/07/2018 דף עט מצות כורך
יום חמישי 05/07/2018 דף פג טבלאת סיכום למזבח מקדש
יום ששי 13/07/2018 דף צא מקורות לפסיק רישיה דלא ניחיה ליה
יום חמישי 19/07/2018 דף צז מצות אכילת קדשים ועוד
יום ראשון 22/07/2018 דף ק אונן נגד אבל ותרשים לסוגיא
יום שלישי 24/07/2018 דף קב מינוי מלך שלא משבט יהודה
יום שבת 28/07/2018 דף קו דרשת פסוקים לפרק יג
יום ראשון 29/07/2018 דף קז תרשים למחלוקת ר' עקיבא\ר' ישמעאל ורבא\עולא
יום שבת 04/08/2018 דף קיג מקורות לסוגיות טומאת אוהל, הבל וצדקה
יום חמישי 09/08/2018 דף קיח ציר זמן למשכן שילה ופסוקים
מסכת
יום חמישי 29/11/2018 דף ב הקדמה לחולין ומצות שחיטה
יום ששי 30/11/2018 דף ג טבלא לדעת אמוראים בהסבר המשנה
יום שבת 01/12/2018 דף ד מצה שמורה
יום שלישי 04/12/2018 דף ז קדושת הארץ - לשעה או לעולם
יום חמישי 06/12/2018 דף ט קשירת תפילין
יום רביעי 12/12/2018 דף טו טבלאת סיכום לדעות במבשל בשבת
יום חמישי 13/12/2018 דף טז כח אדם - ישיר או גרמא
יום ששי 14/12/2018 דף יז אוכלים חזיר וכובשים הארץ
יום שבת 15/12/2018 דף יח ציורים ותמונות לקנה ומקום שחיטה
יום שלישי 18/12/2018 דף כא תרשים לשטות בעולת העוף
יום חמישי 20/12/2018 דף כג דין פלגס (מנחת חינוך)
יום ששי 21/12/2018 דף כד קטן לישא כפיו
יום ראשון 23/12/2018 דף כו תקיעות בערב שבת
יום רביעי 26/12/2018 דף כט מחלוקת תוספות ורמב"ם באין שחיטה אלא בסוף
יום שני 31/12/2018 דף לד תרשים לסיכום סוגית אכילת טומאה (לג-לה)
יום רביעי 09/01/2019 דף מג תרשים לי"ח טריפות וציורים ותמונות למערכת העיכול (מב-מד)
יום שלישי 29/01/2019 דף סג רשימות צפורים טמאים
יום רביעי 30/01/2019 דף סד ביצים כשרים ודם הנמצא על הביצה
יום חמישי 31/01/2019 דף סה דרשת פסוקי חגבים ושיטת רב פפא בש"ס
יום שבת 02/02/2019 דף סז תולעים כשרים
יום שלישי 12/02/2019 דף עז רפואה אלטרנטיבי ודרכי האמורי
יום רביעי 13/02/2019 דף עח תרשים וביאורים למקרים של אמא\בן במשנה
יום שלישי 19/02/2019 דף פד פסוקים לאותו ואת בנו וכסוי דם
יום רביעי 20/02/2019 דף פה פירוש של תולעת היניבא
יום חמישי 21/02/2019 דף פו מתי מסיים הסעודה?
יום שלישי 26/02/2019 דף צא וילך חרנה: מחלוקת רש"י ורמב"ן
יום רביעי 27/02/2019 דף צב ל' מצוות בני נח
יום חמישי 07/03/2019 דף ק איך פועל ביטול?
יום שלישי 12/03/2019 דף קה כמה לשהות אחרי אכילת בשר או חלב?
מים אחרונים בזמן הזה
פירוש קינוח והדחה
יום רביעי 13/03/2019 דף קו מים ראשונים - עד איפה צריכים ליטול?
יום שני 25/03/2019 דף קיח תרשים לסוגית יד ושומר
יום ששי 29/03/2019 דף קכב כמה מרחק לנסוע כדי ליטול ידים ולהתפלל במנין
יום רביעי 03/04/2019 דף קכז טבלאות סיכום לעכבר ומחלוקת ר' שמעון ור' מאיר
יום שבת 06/04/2019 דף קל פסוקים לפרק הזרוע והלחיים
יום ראשון 07/04/2019 דף קלא מתנות כהונה בזמן הזה (זרוע,לחיים,וקיבה ומעשר ראשון)
יום שלישי 09/04/2019 דף קלג מתנות כהונה בזמן הזה (זרוע,לחיים,וקיבה ומעשר ראשון)
יום חמישי 11/04/2019 דף קלה פסוקים לפרק ראשית הגז
יום ששי 12/04/2019 דף קלו תרשימי סיכום לראשית הגז ושיטת ר' אלעאי
ברכה על טלית שאולה
מסכת
יום שלישי 18/06/2019 דף ב חיוב ראייה והסבר יראה יראה
האם חייבים להתעטף ביצית? ואיך מתעטפים
חיוב נשים במקרא מגילה
יום רביעי 19/06/2019 דף ג זמון נשים
למנות קטן למנין ולזימון
יום חמישי 20/06/2019 דף ד פסוקים ולמודים לערכין
יום ששי 21/06/2019 דף ה טבלא לסוגית נדון בכבודו
יום ראשון 23/06/2019 דף ז מקורות על הפלת וולד
יום שלישי 25/06/2019 דף ט תרשים וטבלאות להסבר סוגית חודש מלא\חסר
יום ששי 28/06/2019 דף יב תרשים על חישוב השמיטה היובל והחורבן
יום ראשון 30/06/2019 דף יד שדה אחוזה פסוקים ולמודים
יום רביעי 03/07/2019 דף יז טבלא על מחלוקת רבי וחכמים ע"פ הראשונים
יום ששי 05/07/2019 דף יט ציורים ומקורות על זהוי מרפקו ומקום נטילת ידים
יום ראשון 07/07/2019 דף כא סוגית גט מעושה
יום ששי 12/07/2019 דף כו תרשים על סוגית גאולת שדה אחוזה
יום שני 15/07/2019 דף כט פסוקים לפרק ט
יום חמישי 18/07/2019 דף לב קדושת הארץ והמקדש לעולם או לשעה
מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל
יום ששי 19/07/2019 דף לג מנו יובלות לקדש שמיטין - מתי מונין היובל
מסכת
יום ראשון 21/07/2019 דף ב הקדמה למסכת תמורה
יום ששי 26/07/2019 דף ז סיכום לסוגית מקדיש בעלי מומין
יום ראשון 28/07/2019 דף ט תרשים והסבר לשיטת ר' אבין
יום ששי 02/08/2019 דף יד ציר זמן ומקורות למקץ ארבעים שנה
יום ששי 16/08/2019 דף כח טבלת עזר וסיכום לצריכותא דהמשניות
יום רביעי 21/08/2019 דף לג טבלת עזר וסיכום להעמדה והערכה
מסכת
יום ששי 23/08/2019 דף ב הקדמה לכריתות
יום שני 26/08/2019 דף ה מה פירוש של משיחת "כי"
יום שלישי 27/08/2019 דף ו סימנא מילתא
יום ששי 30/08/2019 דף ט פסוקים לפרק ב'
יום שבת 31/08/2019 דף י תרשים והסבר לשיטת ר' יהודה בטומאת יולדת
תרשים לסוגית עולה ויורד
יום רביעי 04/09/2019 דף יד תרשים והסבר למקרים של עריות במשנה
יום ששי 06/09/2019 דף טז טבלאה לשיטות בגופין מחולקין בשבת
יום שלישי 17/09/2019 דף כז פסוקים לדף כז-כח
מסכת
יום רביעי 09/10/2019 דף כב הקדמה למסכת קינים
תרשים ותמונות עזר למקרים במסכת קינים
יום ששי 11/10/2019 דף כד תרשים ותמונות עזר למקרים במסכת קינים
יום שלישי 15/10/2019 דף כח תרשים ומקורות לתרומת הדשן
יום רביעי 16/10/2019 דף כט תרשים למערכה שניה של קטורת
יום חמישי 17/10/2019 דף ל תרשים ומקורות לבית המוקד
יום ראשון 20/10/2019 דף לג סיכום למסכת תמיד
יום שני 21/10/2019 דף לד תרשים למסכת מדות
מסכת
יום רביעי 09/10/2019 דף כב הקדמה למסכת קינים
תרשים ותמונות עזר למקרים במסכת קינים
יום ששי 11/10/2019 דף כד תרשים ותמונות עזר למקרים במסכת קינים
מסכת
יום שלישי 15/10/2019 דף כח תרשים ומקורות לתרומת הדשן
יום רביעי 16/10/2019 דף כט תרשים למערכה שניה של קטורת
יום חמישי 17/10/2019 דף ל תרשים ומקורות לבית המוקד
יום ראשון 20/10/2019 דף לג סיכום למסכת תמיד
מסכת
יום שני 21/10/2019 דף לד תרשים למסכת מדות
סדר
מסכת
יום ששי 25/10/2019 דף ב הקדמה למסכת נדה
יום שבת 09/11/2019 דף יז משל משלו חכמים באשה
יום חמישי 21/11/2019 דף כט תרשים לאשה שיצתה מלאה ובאה ריקנית
יום ראשון 24/11/2019 דף לב מערך חזותי ללימודים
יום שני 25/11/2019 דף לג פולטת שכבת זרע
יום רביעי 04/12/2019 דף מב פולטת שכבת זרע
יום חמישי 05/12/2019 דף מג מערך חזותי ללימודים (מג-מד)
יום ששי 06/12/2019 דף מד מקורות על הפלת עובר
יום ראשון 08/12/2019 דף מו רש"י לשטתו (מד-מח) מצוות חינוך ויום הולדת
יום שני 09/12/2019 דף מז תרומה, חלה וקדושת הארץ בזמן הזה
יום שני 16/12/2019 דף נד תרשים לווסתות של טמא וטהור
יום רביעי 25/12/2019 דף סג חומרת האור זרוע
יום חמישי 26/12/2019 דף סד האם יש ווסת החודש?
יום שבת 28/12/2019 דף סו בנות ישראל החמירו על עצמן
יום שלישי 31/12/2019 דף סט תרשים לספורין לפנינו